Условия за поверителност

Декларация за поверителност – bgtabloid.com
Поверителността на уебсайта ни bgtabloid.com е много важна за нас и сме ангажирани да я пазим. Екипът на bgtabloid.com, публикуваме тази декларация за поверителност, за да покажем нашия ангажимент към опазването на личните Ви данни. Ние се отнасяме отговорно към Вашите лични данни и никога няма да ги предоставим на трети лица, с изключение на компетентните държавни органи, без Ваше изрично съгласие и потвърждение. Тази страница описва събирането на информация, както и практиките за използване и разпространение на събраната информация в сайта bgtabloid.com.

Събиране на информация
Както и при повечето други уеб сайтове, ние събираме и автоматично използваме данните, съдържащи се в нашите лог файлове. Информацията в дневника файлове включват Вашият IP адрес, вашият Интернет доставчик, използваният браузър, датата и часа , в които сте посетили нашия сайт, и всички URL адреси, които сте посетили през нашия сайт. Ние следим функционирането на сайта с Google Analytics и други подобни инструменти.

Реклама
Някои от нашите рекламодатели могат да изберат свои собствени рекламни мрежи и биха могли да използват Cookies/бисквитки за проследяване на целите. Cookies/бисквитки, получени с рекламни банери се събират от съответните им собственици, и ние нямаме достъп до тази информация. Cookies/бисквитки се използват на bgtabloid.com само за вход, коментари в сайта и други цели, свързани с общността. Съгласието Ви за нашата употребата на бисквитки в съответствие с условията на тази декларация, когато посетите сайта ни за пръв път, ни позволява да използваме бисквитки всеки път, в който посещавате уебсайта ни.

Външни връзки
Този сайт съдържа връзки към други обекти, в някои случаи, включително и партньорски връзки. В статиите на този сайт могат да бъдат вградени външни обекти: видеа, изображения, съдържание и т.н. Вграденото съдържание от други сайтове приема и се държи с посетителя на сайта като с посетител на собствения си сайт. Сайтът bgtabloid.com не носи отговорност за практиките за конфиденциалност или съдържанието на такива уебсайтове. Моля, вижте уебсайта дестинация за да проверите политиката за събиране на лична информация.

Лична информация
Когато се абонирате за имейл списък или коментирате публикации на сайта, ще поискаме вашето име, имейл адрес и евентуално сайт. Когато се регистрирате на сайта или когато се регистрирате за специални събития, уебкаст, технически документи, информационен бюлетин и други, може да бъде поискана допълнителна информация. Вашият имейл и друга информация може да се използва за контакт с вас относно актуализации на bgtabloid.com, и ако е необходимо получаване на информационни бюлетини.

Следните видове лична информация може да бъдат събирани, съхранявани и използвани:

 1. информация за компютъра ви, включваща вашия IP адрес, географско местоположение, тип и версия на браузъра ви и операционна система;
 2. информация за посещенията ви и употребата на този уебсайт, включително референтния източник, продължителност на посещение, гледания на страници и уебсайт навигация;
 3. информация като имейл адреса ви, която въвеждате, когато се регистрирате в нашия уебсайт;
 4. информация, която въвеждате, когато създавате профил в нашия уебсайт – например името ви, профилна снимка, пол, рождена дата, семеен статус, интереси и хобита, образование и заетост;
 5. информация като името ви и имейл адреса ви, които сте въвели, за да настроите абонаменти към нашите имейли и/или бюлетини;
 6. информация, която въвеждате, докато използвате услугите на нашия уебсайт;
 7. информация, генерирана докато използвате нашия уебсайт, включително кога, колко често и при какви обстоятелства го използвате;
 8. информация, свързана с всичко, което закупувате, услугите, които използвате или трансакции, които правите чрез нашия уебсайт, които съдържат вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и данни на кредитната карта;
 9. информация, която публикувате в нашия уебсайт, с намерението да се публикува в интернет, която включва потребителското ви име, профилна снимка и съдържанието на публикациите ви;
 10. информация, съдържаща се във всяка комуникация с нас, изпратена ни чрез имейл или чрез уебсайта ни, включително съдържанието на комуникацията и метаданните;
 11. всяка друга лична информация, която ни изпращате.

Вашата лична информация няма да се предоставяна на трети лица, с изключение на компетентните държавни органи, без ваше изрично съгласие и потвърждение.

Сигурност
На този сайт за взети мерки за сигурност за защита от загуба, злоупотреба и промяна на информацията, под наш контрол.

Изменения в Условия за поверителност

От време на време може да актуализираме тази полица, като публикуваме нова версия в нашия уебсайт. Трябва да проверявате тази страница, за да се уверите, че разбирате всички промени на полицата. Може да ви известим за промените в тази полица, като ви изпратим имейл или чрез личната система за съобщения на уебсайта ни.

 

Контакти
Ако имате някакви въпроси относно тази декларация за поверителност, практиките на този сайт или вашите отношения с този уеб сайт, можете да се свържете с нас чрез контактната форма.

 

Privacy Policy

Privacy Policybg-tabloid.com
The privacy of our bg-tabloid.com website is very important to us and we are committed to protecting it. The bg-tabloid.com team, we are publishing this privacy statement to demonstrate our commitment to protecting your privacy. We treat your personal data responsibly and will never disclose it to third parties, except to the competent government authorities, without your explicit consent and confirmation. This page describes the collection of information and the practices for use and dissemination of information collected on the bg-tabloid.com website.

Information Gathering
As with most other websites, we automatically collect and utilize the data contained in our site log files. The information in the log files will include your IP (internet protocol) address, your ISP, browser used (IE, Firefox, Safari, etc…), the date and time you visited our site and which URLs you visited throughout our site.We track your activity with Google Analytics.

Advertising
Some of our advertisers may choose their own ad networks and could use cookies for tracking purposes. Cookies received with banner advertisements are collected by their respective owners, and we do not have access to this information. Cookies are used on bg-tabloid.com only for login, site comments and other community-related purposes. Your consent to our use of cookies in accordance with the terms of this statement when you first visit our site allows us to use cookies each time you visit our website.

External Links
This site contains links to other sites, in some cases including affiliate links. External objects may be embedded in articles on this site: videos, images, content, etc. Embedded content from other sites accepts and treats the site visitor as a visitor to their own site. The bg-tabloid.com site is not responsible for the privacy practices or the content of such websites. Please refer to the destination website to check the privacy policy

Personal Information
When you subscribe to an email list or comment on posts on the site, we will ask for your name, email address and possibly website. Additional information may be requested when you register on the site or when you sign up for special events, webcasts, technical documents, newsletters, etc. Your email and other information may be used to contact you about updates to bg-tabloid.com, and if necessary receiving newsletters.

The following types of personal information may be collected, stored and used:

 1. information about your computer, including your IP address, geographic location, browser type and version, and operating system;
 2. information about your visits to and use of this website, including the referring source, length of visit, page views and website navigation;
 3. information such as your email address that you enter when you register on our website;
 4. information you enter when you create a profile on our website – for example, your name, profile picture, gender, date of birth, family status, interests and hobbies, education and employment;
 5. information such as your name and email address that you enter to set up subscriptions to our emails and/or newsletters;
 6. information you enter while using the services on our website;
 7. information generated while using our website, including when, how often and under what circumstances you use it;
 8. information relating to anything you purchase, the services you use or transactions you make through our website which includes your name, address, telephone number, email address and credit card details;
 9. information that you post on our website with the intention of publishing it on the internet, which includes your username, profile picture and the content of your posts;
 10. information contained in any communication with us sent to us via email or through our website, including the content of the communication and metadata;
 11. any other personal information you send to us.

Your personal information will not be provided to any third party, other than the relevant government authorities, without your express consent and confirmation.

This site complies with all rules and requirements of the CAN-SPAM Act.

Security
This site has security measures in place to protect the loss, misuse, and alteration of the information under our control.

Amendments to Privacy Policy

We may update this policy from time to time by posting a new version on our website. You should check this page to make sure you understand any changes to the policy. We may notify you of changes to this policy by sending you an email or through the personal messaging system on our website.

Contacting the Web Site
If you have any questions about this privacy statement, the practices of this site, or your dealings with this Web site, you can contact us via contact form on this website.

 

(ОБЩО - 2 337, Днес - 1)